Composition of the Society

2017-2018 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees

Chairman of the board of trustees
Hideyuki Kawauchi
Executive trustees
 • Takeshi Shimizu(Treasurer)
 • Kazuhiko Takeuchi(Administrative affairs)
 • Nobuo Ota(General affairs)
 • Yoshitaka Okamoto(Scientific affairs)
 • Keisuke Masuyama(External affairs)
 • Nobuyoshi Otori(Social healthcare)
Trustees
 • Katsuhisa Ikeda
 • Yuichi Kurono
 • Hiromi Takeuchi
 • Yasuaki Harabuchi
 • Katsuhiro Hirakawa
Presidents elect
 • Yasuaki Harabuchi(57th)
 • Kimihiro Okubo(58th)
 • Takeshi Shimizu(59th)
Auditors
 • Kensei Naito
 • Tamotsu Harada
Advisors
 • Hiroshi Takenaka
 • Mitsuru Furukawa
 • Koji Yajin
Organizers
 • Manabu Nonaka(Treasurer)
 • Kenichi Kanai(Press)
 • Sachio Takeno(General affairs)
 • Daiju Sakurai(Scientific affairs)
 • Mikiya Asako(External affairs)
 • Itsuo Nakajima(Social healthcare)
 • Akihiro Katada(Head organizer)
 • Noriaki Aoi
 • Kenji Kondo
 • Tomokazu Matsuoka
 • Hideaki Shiga
 • Masayoshi Kobayashi
Emeritus members
 • Tokuji Unno
 • Minoru Okuda
 • Akikatsu Kataura
 • Kazutomo Kawamoto
 • Akiyoshi Konno
 • Hitoshi Saito
 • Yoshihisa Sasaki
 • Tomonori Takasaka
 • Kiyoshi Togawa
 • Yasuya Nomura
 • Syunkichi Baba
 • Yasuo Harada
 • Yoshio Honda
 • Koji Yajin
Committee on Bylaws Revision
 • Kazunori Nishizaki(Chairman)
 • Katsuhiro Hirakawa(Trustee in charge)
 • Yasuaki Harabuchi(Trustee in charge)
 • Kenichi Kanai
 • Tetsuya Terada
 • Manabu Nonaka
Committee on Publication
 • Kazuhiko Takeuchi(Chairman)
 • Katsuhisa Ikeda(Trustee in charge)
 • Takeshi Shimizu(Trustee in charge)
 • Yorihisa Orita
 • Hideaki Kozaki
 • Kenji Kondo
 • Sachio Takeno
 • Takayuki Nakagawa
 • Shoji Matsune
Committee on Scientific Awards
 • Hideyuki Kawauchi(Chairman)
 • Katsuhisa Ikeda
 • Nobuo Ota
 • Nobuyoshi Otori
 • Yoshitaka Okamoto
 • Yuichi Kurono
 • Takeshi Shimizu
 • Kazuhiko Takeuchi
 • Hiromi Takeuchi
 • Yasuaki Harabuchi
 • Katsuhiro Hirakawa
 • Keisuke Masuyama
Committee on International Relations
 • Mitsuhiro Okano(Chairman)
 • Nobuyoshi Otori(Trustee in charge)
 • Yuichi Kurono(Trustee in charge)
 • Nobuo Ota
 • Hideyuki Kawauchi
 • Masayoshi Kobayashi
 • Takeshi Shimizu
 • Yuji Nakamaru
Committee on Public Relations
 • Takaki Miwa(Chairman)
 • Katsuhisa Ikeda(Trustee in charge)
 • Yasuaki Harabuchi(Trustee in charge)
 • Kenichi Kanai
 • Akira Kanda
 • Minoru Goto
 • Toyoyuki Hanazawa
Committee on Social Healthcare
 • Shinichi Haruna(Chairman)
 • Nobuyoshi Otori(Trustee in charge)
 • Hiromi Takeuchi(Trustee in charge)
 • Satoru Kodama
 • Hideaki Shiga
 • Motohiko Suzuki
 • Sachio Takeno
 • Toyoyuki Hanazawa
 • Shoji Matsune
Committee on Future Policies
 • Hideyuki Kawauchi
 • Katsuhisa Ikeda
 • Nobuo Ota
 • Nobuyoshi Otori
 • Yoshitaka Okamoto
 • Yuichi Kurono
 • Takeshi Shimizu
 • Kazuhiko Takeuchi
 • Hiromi Takeuchi
 • Yasuaki Harabuchi
 • Katsuhisa Hirakawa
 • Keisuke Masuyama
Committee on Scientific
 • Shigeharu Fujieda(Chairman)
 • Nobuo Ota(Trustee in charge)
 • Yoshitaka Okamoto(Trustee in charge)
 • Takeshi Shimizu(Trustee in charge)
 • Kensei Naito
 • Shinichi Haruna
 • Keisuke Masuyama
 • Takaki Miwa


Archive

2017-2018 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
2015-2016 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
The second period of 2013 / 2014 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
2014 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees