Composition of the Society

2017-2018 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees

Chairman of the board of trustees
Hideyuki Kawauchi
Executive trustees
  • Takeshi Shimizu(Treasurer)
  • Kazuhiko Takeuchi(Administrative affairs)
  • Nobuo Ota(General affairs)
  • Yoshitaka Okamoto(Scientific affairs)
  • Keisuke Masuyama(External affairs)
  • Nobuyoshi Otori(Social healthcare)
Trustees
  • Katsuhisa Ikeda
  • Yuichi Kurono
  • Hiromi Takeuchi
  • Yasuaki Harabuchi
  • Katsuhiro Hirakawa
Presidents elect
  • Yasuaki Harabuchi(57th)
  • Kimihiro Okubo(58th)
  • Takeshi Shimizu(59th)
Auditors
  • Kensei Naito
  • Tamotsu Harada
Advisors
  • Hiroshi Takenaka
  • Mitsuru Furukawa
  • Koji Yajin
Organizers
  • Manabu Nonaka(Treasurer)
  • Kenichi Kanai(Press)
  • Sachio Takeno(General affairs)
  • Daiju Sakurai(Scientific affairs)
  • Mikiya Asako(External affairs)
  • Itsuo Nakajima(Social healthcare)
  • Akihiro Katada(Head organizer)
  • Noriaki Aoi
  • Kenji Kondo
  • Tomokazu Matsuoka
  • Hideaki Shiga
  • Masayoshi Kobayashi
Emeritus members
  • Tokuji Unno
  • Minoru Okuda
  • Akikatsu Kataura
  • Kazutomo Kawamoto
  • Akiyoshi Konno
  • Hitoshi Saito
  • Yoshihisa Sasaki
  • Tomonori Takasaka
  • Kiyoshi Togawa
  • Yasuya Nomura
  • Syunkichi Baba
  • Yasuo Harada
  • Yoshio Honda
  • Koji Yajin
Committee on Bylaws Revision
  • Kazunori Nishizaki(Chairman)
  • Katsuhiro Hirakawa(Trustee in charge)
  • Yasuaki Harabuchi(Trustee in charge)
  • Kenichi Kanai
  • Tetsuya Terada
  • Manabu Nonaka
Committee on Publication
  • Kazuhiko Takeuchi(Chairman)
  • Katsuhisa Ikeda(Trustee in charge)
  • Takeshi Shimizu(Trustee in charge)
  • Yorihisa Orita
  • Hideaki Kozaki
  • Kenji Kondo
  • Sachio Takeno
  • Takayuki Nakagawa
  • Shoji Matsune
Committee on Scientific Awards
  • Hideyuki Kawauchi(Chairman)
  • Katsuhisa Ikeda
  • Nobuo Ota
  • Nobuyoshi Otori
  • Yoshitaka Okamoto
  • Yuichi Kurono
  • Takeshi Shimizu
  • Kazuhiko Takeuchi
  • Hiromi Takeuchi
  • Yasuaki Harabuchi
  • Katsuhiro Hirakawa
  • Keisuke Masuyama
Committee on International Relations
  • Mitsuhiro Okano(Chairman)
  • Nobuyoshi Otori(Trustee in charge)
  • Yuichi Kurono(Trustee in charge)
  • Nobuo Ota
  • Hideyuki Kawauchi
  • Masayoshi Kobayashi
  • Takeshi Shimizu
  • Yuji Nakamaru
Committee on Public Relations
  • Takaki Miwa(Chairman)
  • Katsuhisa Ikeda(Trustee in charge)
  • Yasuaki Harabuchi(Trustee in charge)
  • Kenichi Kanai
  • Akira Kanda
  • Minoru Goto
  • Toyoyuki Hanazawa
Committee on Social Healthcare
  • Shinichi Haruna(Chairman)
  • Nobuyoshi Otori(Trustee in charge)
  • Hiromi Takeuchi(Trustee in charge)
  • Satoru Kodama
  • Hideaki Shiga
  • Motohiko Suzuki
  • Sachio Takeno
  • Toyoyuki Hanazawa
  • Shoji Matsune
Committee on Future Policies
  • Hideyuki Kawauchi
  • Katsuhisa Ikeda
  • Nobuo Ota
  • Nobuyoshi Otori
  • Yoshitaka Okamoto
  • Yuichi Kurono
  • Takeshi Shimizu
  • Kazuhiko Takeuchi
  • Hiromi Takeuchi
  • Yasuaki Harabuchi
  • Katsuhisa Hirakawa
  • Keisuke Masuyama
Committee on Scientific
  • Shigeharu Fujieda(Chairman)
  • Nobuo Ota(Trustee in charge)
  • Yoshitaka Okamoto(Trustee in charge)
  • Takeshi Shimizu(Trustee in charge)
  • Kensei Naito
  • Shinichi Haruna
  • Keisuke Masuyama
  • Takaki Miwa


Archive

2017-2018 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
2015-2016 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
The second period of 2013 / 2014 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees
2014 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees