Composition of the Society

2015-2016 The Japanese Rhinologic Society, Board of Trustees

Chairman of the board of trustees
Hideyuki Kawauchi
Executive trustees
 • Takaki Miwa(Treasurer)
 • Kensei Naito(Administrative affairs)
 • Kimihiro Okubo(General affairs)
 • Shigeharu Fujieda(Scientific affairs)
 • Kazuhiko Takeuchi(External affairs)
 • Shinichi Haruna(Social healthcare)
Trustees
 • Yoshitaka Okamoto
 • Yuichi Kurono
 • Koichi Tomoda
 • Katsuhiro Hirakawa
 • Keisuke Masuyama
Presidents
 • Shinichi Haruna(55th)
 • Keisuke Masuyama(56th)
 • Yasuaki Harabuchi(57th)
Auditors
 • Keiichi Ichimura
 • Satoshi Ogino
Advisors
 • Hiroshi Takenaka
 • Mitsuru Furukawa
 • Koji Yajin
Organizers
 • Nobuyoshi Otori(Social healthcare)
 • Mitsuhiro Okano(Scientific affairs)
 • Mikiya Asako(Press)
 • Minoru Goto(External affairs)
 • Noriaki Aoi(Treasurer)
 • Sachio Takeno(General affairs)
 • Itsuo Nakajima(Head organizer)
 • Kenji Kondo
 • Tomokazu Matsuoka
Emeritus members
 • Tokuji Unno
 • Minoru Okuda
 • Akikatsu Kataura
 • Kazutomo Kawamoto
 • Akiyoshi Konno
 • Hitoshi Saito
 • Yoshihisa Sasaki
 • Tomonori Takasaka
 • Kiyoshi Togawa
 • Yasuya Nomura
 • Syunkichi Baba
 • Yasuo Harada
 • Yoshio Honda
 • Koji Yajin
Committee on Bylaws Revision
 • Kazunori Nishizaki(Chairman)
 • Yoshitaka Okamoto(Trustee in charge)
 • Kensei Naito(Trustee in charge)
 • Kenichi Kanai
 • Tetsuya Terada
 • Manabu Nonaka
Committee on Publication
 • Kazuhiko Takeuchi(Chairman / Trustee in charge)
 • Keisuke Masuyama(Trustee in charge)
 • Mitsuhiro Okano
 • Kenji Kondo
 • Sachio Takeno
 • Takayuki Nakagawa
 • Shohji Matsune
Committee on Scientific Awards
 • Hideyuki Kawauchi(Chairman)
 • Kimihiro Okubo
 • Kazuhiko Takeuchi
 • Kensei Naito
 • Shinichi Haruna
 • Shigeharu Fujieda
 • Takaki Miwa
Committee on International Relations
 • Takeshi Shimizu(Chairman / Trustee in charge)
 • Yuichi Kurono(Trustee in charge)
 • Nobuo Ota
 • Nobuyoshi Otori
 • Mitsuhiro Okano
 • Hideyuki Kawauchi
 • Yuji Nakamaru
 • Hiroshi Moriyama
Committee on Public Relations
 • Takaki Miwa(Chairman / Trustee in charge)
 • Kimihiro Okubo(Trustee in charge)
 • Kenichi Kanai
 • Akira Kanda
 • Minoru Goto
 • Toyoyuki Hanazawa
Committee on Social Healthcare
 • Shinichi Haruna(Chairman)
 • Katsuhiro Hirakawa(Trustee in charge)
 • Nobuyoshi Otori
 • Motohiko Suzuki
 • Sachio Takeno
 • Shohji Matsune
Committee on Future Policies
 • Hideyuki Kawauchi
 • Kimihiro Okubo
 • Yoshitaka Okamoto
 • Yuichi Kurono
 • Kazuhiko Takeuchi
 • Koichi Tomoda
 • Kensei Naito
 • Shinichi Haruna
 • Katsuhiro Hirakawa
 • Shigeharu Fujieda
 • Keisuke Masuyama
 • Takaki Miwa
Committee on Scientific
 • Shigeharu Fujieda(Chairman / Trustee in charge)
 • Yoshitaka Okamoto(Trustee in charge)
 • Kensei Naito
 • Shinichi Haruna
 • Keisuke Masuyama
 • Takaki Miwa