Representatives

The second period of 2013 / 2014 List of representatives

Eastern Japandistrict

 1. Masahiro Iida
 2. Yukiko Iino
 3. Katsuhisa Ikeda
 4. Junichi Ishitoya
 5. Keiichi Ichimura
 6. Motofumi Oki
 7. Kimihiro Okubo
 8. Nobuo Ota
 9. Yasushi Ota
 10. Yoshitaka Okamoto
 11. Atsushi Kamijo
 12. Shigeru Kikuchi
 13. Ken Kitamura
 14. Izumi Koiduka
 15. Minoru Goto
 16. Kenji Kondo
 17. Shinya Takano
 18. Yuji Nakamaru
 19. Manabu Nonaka
 20. Akira Hara
 21. Yasuaki Harabuchi
 22. Shinichi Haruna
 23. Yasuyuki Hinohira
 24. Tetsuo Himi
 25. Satoshi Fukuda
 26. Kiyoshi Makiyama
 27. Keisuke Masuyama
 28. Syoji Matsune
 29. Atsushi Matsubara
 30. Yoshinori Matsuwaki
 31. Masato Miwa
 32. Kiyoshi Yanagi
 33. Mamoru Yoshikawa
 34. Toshio Yoshihara
 35. Ruby Pawankar
 36. Kota Wada

Central Japandistrict

 1. Hiroki Ikeda
 2. Yatsuji Ito
 3. Ryo Kawata
 4. Masayoshi Kobayashi
 5. Masafumi Sakagami
 6. Takeshi Shimizu
 7. Hideo Syojaku
 8. Motohiko Suzuki
 9. Sugata Takahashi
 10. Kazuhiko Takeuchi
 11. Kenji Dejima
 12. Koichi Tomoda
 13. Kensei Naito
 14. Takayuki Nakagawa
 15. Kenichi Nibu
 16. Shigeharu Fujieda
 17. Takaki Miwa
 18. Takechiyo Yamada
 19. Noboru Yamanaka
 20. Atsushi Yuta
 21. Tomokazu Yoshizaki

Western Japandistrict

 1. Mitsuhiro Okano
 2. Masayuki Karaki
 3. Hideyuki Kawauchi
 4. Yuichi Kurono
 5. Satoru Kodama
 6. Hideaki Suzuki
 7. Masashi Suzuki
 8. Mikio Suzuki
 9. Hiromi Takeuchi
 10. Noriaki Takeda
 11. Sachio Takeno
 12. Kazunori Nishizaki
 13. Tamotsu Harada
 14. Masamitsu Hyodo
 15. Katsuhiro Hirakawa
 16. Hiroshi Yamashita
 17. Eiji Yumoto